Osnovni sud u Kraljevu


Pljakina 4.


36 000 - Kraljevo

Predsednik suda PDF Štampa El. pošta

 

Овлашћења и дужности председника суда регулисани су Законом о уређењу судова, Законом о судијама и Судским пословником.

 

Сходно наведеним прописима, председник суда:

 • представља суд и одговоран је за правилан и благовремен рад суда;
 • организује рад у суду;
 • стара се о одржавању независности судија и угледу суда
 • руководи радом Судске управе, а поједине послове Судске управе председник суда може поверити заменику председника суда или председницима одељења, осим оних послова који су у искључивој-непренoсивој надлежности председника суда;
 • у пословима Судске управе председнику помажу секретар суда и организатор послова у суду, менаџер суда;
 • стара се о спровођењу и правилној примени Судског пословника издавањем наредби и упутстава;
 • надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуго траје, прибављањем извештаја и на сваки други погодан начин;
 • остварује сталан увид у рад суда као целине и предузима мере за законито, правилно, тачно и благовремено обављање свих послова;
 • врши послове у вези са програмом стручног усавршавања и обуке судијских помоћника;
 • разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход, и предузима одговарајуће мере, у складу са законом. О основаности притужбе и предузетим мерама писмено обавештава подносиоца притужбе и председника непосредно вишег суда у року од 15 дана од дана пријема притужбе;
 • доноси програм решавања старих предмета, прати и надзире спровођење програма ради његове измене и допуне, односно обустављања његовог спровођења. Програмом  се могу уводити мере ради благовременог обављања послова у суду, као што су измене унутрашње организације суда, увођење додатног рада судија и судског особља, привремена прерасподела радног времена и друге мере, у складу са законом и Судским пословником;
 • надзире судску управу нижег суда и у случају нечињења председника нижег суда, доноси акте из његовог делокруга, а може тражити и обавештење у вези примене прописа, току поступка, извештаје, као и друге потребне податке;
 • организује обиласке нижих судова са свог подручја, приликом којих може тражити обавештења о примени прописа и проблемима у суђењу;
 • прописује кућни ред и одређује распоред коришћења просторија у судској згради;
 • даје писмено одобрење за фотографисање и снимање у згради суда, као и на рочиштима;
 • врши друге послове одређене законом и Судским пословником.

 

Председник суда има једног или више заменика који обављају посао у случају његове спречености или одсутности. Поједине делатности судске управе председник може поверити свом заменику или председницима одељења.У пословима судске управе председнику суда помажe секретар суда.

 

У Основном суду у Краљеву за в.ф.председника суда постављена је судија Злата Ђорђевић. Председник суда организује и надзире рад свих служби у суду и руководи пословима судсе управе. У одсутности председника суда, замењује га заменик председника суда, судија Славица Миловановић.