Osnovni sud u Kraljevu


Pljakina 4.


36 000 - Kraljevo

Predsednik suda PDF Štampa El. pošta

 

Ovlašćenja i dužnosti predsednika suda regulisani su Zakonom o uređenju sudova, Zakonom o sudijama i Sudskim poslovnikom.

 

Shodno navedenim propisima, predsednik suda:

 • predstavlјa sud i odgovoran je za pravilan i blagovremen rad suda;
 • organizuje rad u sudu;
 • stara se o održavanju nezavisnosti sudija i ugledu suda
 • rukovodi radom Sudske uprave, a pojedine poslove Sudske uprave predsednik suda može poveriti zameniku predsednika suda ili predsednicima odelјenja, osim onih poslova koji su u isklјučivoj-neprenosivoj nadležnosti predsednika suda;
 • u poslovima Sudske uprave predsedniku pomažu sekretar suda i organizator poslova u sudu, menadžer suda;
 • stara se o sprovođenju i pravilnoj primeni Sudskog poslovnika izdavanjem naredbi i uputstava;
 • nadzire rad sudskih odelјenja i službi pregledom upisnika i pomoćnih knjiga, rokovnika i ročišta, stalnim evidentiranjem predmeta čije rešavanje dugo traje, pribavlјanjem izveštaja i na svaki drugi pogodan način;
 • ostvaruje stalan uvid u rad suda kao celine i preduzima mere za zakonito, pravilno, tačno i blagovremeno obavlјanje svih poslova;
 • vrši poslove u vezi sa programom stručnog usavršavanja i obuke sudijskih pomoćnika;
 • razmatra pritužbe stranaka i drugih učesnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod, i preduzima odgovarajuće mere, u skladu sa zakonom. O osnovanosti pritužbe i preduzetim merama pismeno obaveštava podnosioca pritužbe i predsednika neposredno višeg suda u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe;
 • donosi program rešavanja starih predmeta, prati i nadzire sprovođenje programa radi njegove izmene i dopune, odnosno obustavlјanja njegovog sprovođenja. Programom  se mogu uvoditi mere radi blagovremenog obavlјanja poslova u sudu, kao što su izmene unutrašnje organizacije suda, uvođenje dodatnog rada sudija i sudskog osoblјa, privremena preraspodela radnog vremena i druge mere, u skladu sa zakonom i Sudskim poslovnikom;
 • nadzire sudsku upravu nižeg suda i u slučaju nečinjenja predsednika nižeg suda, donosi akte iz njegovog delokruga, a može tražiti i obaveštenje u vezi primene propisa, toku postupka, izveštaje, kao i druge potrebne podatke;
 • organizuje obilaske nižih sudova sa svog područja, prilikom kojih može tražiti obaveštenja o primeni propisa i problemima u suđenju;
 • propisuje kućni red i određuje raspored korišćenja prostorija u sudskoj zgradi;
 • daje pismeno odobrenje za fotografisanje i snimanje u zgradi suda, kao i na ročištima;
 • vrši druge poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom.

 

Predsednik suda ima jednog ili više zamenika koji obavlјaju posao u slučaju njegove sprečenosti ili odsutnosti. Pojedine delatnosti sudske uprave predsednik može poveriti svom zameniku ili predsednicima odelјenja.U poslovima sudske uprave predsedniku suda pomaže sekretar suda.

 

Predsednik Osnovnog suda u Kralјevu je sudija Zlata Đorđević. Predsednik suda organizuje i nadzire rad svih službi u sudu i rukovodi poslovima sudse uprave. U odsutnosti predsednika suda, zamenjuje ga zamenik predsednika suda, sudija Slavica Milovanović.